Výběrové řízení Asistent prevence kriminality

Content of this page is not available in selected language (en).

Výběrové řízení Asistent prevence kriminality

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: asistent prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou na dobu určitou.


- místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou.


Požadavky: 

- vzdělání: minimálně ukončené základní vzdělání, vyšší vzdělání výhodou, 

- státní občanství ČR, 

- plnoletost, 

- způsobilost k právním úkonům,

- bezúhonnost,

- znalost města Kralupy nad Vltavou, 

- fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost, 

- spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, 

- důstojné vystupování, empatie, 

- dobré komunikační dovednosti


Nástup: od 01.10.2023, popř. dle dohody


Platové zařazení: platová třída 4, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)


Lhůta pro podání přihlášek: do 11.09.2023, 12:00 hod.  


Místo a způsob podání přihlášek: 

- osobně na Městskou policii Kralupy nad Vltavou 

- písemně na adresu: Městská policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

Přihlášky adresujte k rukám ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou a uzavřenou obálku označte nápisem: „Výběrové řízení na asistenta prevence kriminality - NEOTVÍRAT". V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo osobně!  


Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 


Přihláška musí obsahovat: 

1) jméno, příjmení a titul uchazeče, 

2) datum a místo narození, 

3) státní příslušnost, 

4) místo trvalého pobytu, 

5) číslo občanského průkazu, 

6) datum a podpis.  


K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady: 

1) profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce), 

2) výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii), 

3) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 


Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. V případě dotazů kontaktujte manažera prevence kriminality Mgr. Nikolu Horákovou, na mobilním tel. +420 777 798 401 nebo e-mailu: nikola.horakova@mestokralupy.cz.


Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 11.09.2023, výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve vybrané uchazeče k osobnímu pohovoru. V případě, že nebude přihlášený uchazeč splňovat předepsané požadavky, výběrová komise tohoto uchazeče z výběrového řízení vyřadí. 


 V Kralupech nad Vltavou 17.05.2023


Město Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.


https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/uredni-deska/10946