Kriminalita na Mělnicku za leden 2021

19. February 2021, 10:22 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Statistika trestné činnosti za leden 2021. 


Za období od 1. ledna do 31. ledna 2021 v rámci Územního odboru Mělník bylo zaevidováno 94 trestných činů. Oproti roku 2020 ve stejném období došlo k poklesu celkové kriminality o 56 trestných činů. Z celkového počtu (94) statisticky evidovaných trestných činů ve sledovaném období převládá obecná kriminalita s 68 trestnými činy, což je o 21méně než za stejné období v roce 2020. V oblasti hospodářské trestné činnosti došlo rovněž ve zmiňovaném období roku 2021 (11) k poklesu o 6 případů než v roce 2020. V problematice obecné kriminality převládají případy majetkové trestné činnosti. Ve sledovaném období roku 2021 bylo zaevidováno z této oblasti 44 trestných činů, kdy z celkového počtu jsou s nejvyšším počtem zastoupeny krádeže prosté (19)a krádeže vloupáním (18).


Obecná kriminalita představuje nejvýznamnější část celkové kriminality, o čemž svědčí její podíl na celkové kriminalitě. Obecná kriminalita v sobě představuje jak formu násilného jednání, tak i formy nenásilné, které svoji společenskou nebezpečností významně ovlivňují veřejné mínění občanů o své bezpečnosti. Pod pojem obecné kriminality zařazujeme všechny trestné činy, které dělíme: násilná trestná činnost mravnostní trestná činnost majetková trestná činnost ostatní (např. trestná činnost mládeže a páchané na mládeži)


Hospodářská kriminalita je ve své podstatě kriminalitou nenásilnou s mimořádným sociálním a ekonomickým dopadem na vnitřní stabilitu státu. Pod pojem hospodářské kriminality spadají trestné činy z oblasti daní a poplatků, účetnictví, padělání peněz, směnek, šeků a platebních karet, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti neboli tzv. praní špinavých peněz, úpadkové delikty, trestné činy související s veřejnými soutěžemi a dražbami, ale také protiprávní jednání v oblasti životního prostředí a ochrany autorských a průmyslových práv. Z majetkových deliktů jsou především známy případy tak zvaného tunelování bank a kampeliček, různé formy zpronevěr (defraudací) a podvodů. V souvislosti s rozvojem vědy a techniky nabývá v poslední době na významu i boj proti počítačové kriminalitě. Rozsah této trestné činnosti neustále roste, má charakter organizovaného zločinu s mezinárodním prvkem; charakteristickým rysem je vysoká latence.