Silvestrovská zábavní pyrotechnika

18. December 2020, 14:54 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Dodržujte následující doporučení 


Blíží se konec roku a s tím spojené oslavy příchodu roku nového. Silvestrovskou oslavu si již těžko představíme bez zábavné pyrotechniky. V obchodech a stáncích je každoročně kupujícím nabízeno nepřeberné množství různých druhů tohoto zboží. Každá osoba starší 15 let, která má zájem, si může vybrat tuto zábavnou pyrotechniku dle svých požadavků na efekty, a finanční částku, kterou je ochotna na ni vynaložit.


Zábavná pyrotechnika se dělí do čtyř kategorií:

 • Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (Na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.
 • kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.
 • Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.
 • Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.

Zvláštní kategorií je divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky. Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, splňující základní bezpečnostní požadavky, prokázané posouzením shody (odzkoušením). V ČR tuto činnost vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Výrobce na schválený pyrotechnický výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.     


Důležitým pravidlem pro nákup zábavné pyrotechniky je, kde toto zboží nakoupíte. Nejlepší je nakoupit ji v kamenných obchodech nebo ve stáncích umístěných v nákupních střediscích. Pouliční stánky dostatečně nezaručují, že zakoupené zboží nebude zvlhlé. Venkovní vlhkost negativně působí na správnou funkčnost a bezpečnost těchto výrobků. V lepším případě způsobuje jejich selhání a v horším případě jejich nenadálou destrukci. Každý takovýto výrobek musí být opatřen českým návodem k použití, značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti a též značkou CE (Conformité Européenne) s uvedenou kategorií nebezpečnosti. Pokud takto označen výrobek není, je lépe jej nekupovat.

Při používání zábavní pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily! Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár – to vše způsobuje zábavní pyrotechnika (pyrotechnické výrobky). Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí!


Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu.


Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky a vždy se řádně seznamte s funkcí konkrétního výrobku!


Dodržujte několik zásadních rad k bezpečné manipulaci:

 • výrobek zabezpečte před dětmi, před použitím si vždy řádně přečtěte celý návod k použití
 • výmetnici, ze které se odpalují petardy, upevněte na rovnou podložku, aby nemohlo dojít k jejímu vychýlení nebo převrácení, vždy si zkontrolujte, že odpalujete do volného prostoru a nic nad vámi není (balkon, strom, el. vedení apod.)
 • žádný výrobek, zejména 2. a 3. kategorie, není určen k odpalování „z ruky“,
 • dodržujte bezpečnou vzdálenost od lidí, hořlavých látek, automobilů apod.
 • nikdy se nenahýbejte nad ústí výmetnice
 • zápalnici zapalujte pouze tehdy, pokud jsou další lidé v bezpečné vzdálenosti
 • po zapálení zápalnice odstupte do bezpečné vzdálenosti nejméně však 8 metrů
 • v případě selhání výrobku k němu hned nechoďte, vyčkejte alespoň 10 minut, může dojít ke zpožděnému odpálení, pokud nevybuchne, nechte jej rozmočit ve vodě

 • i když výrobku důvěřujete, mějte před ním respekt


Dodržením rad pro bezpečné používání a manipulaci se zábavní pyrotechnikou předejdete mnoha problémům. Mějte na paměti, že při použití zábavné pyrotechniky může dojít ke zranění osob nebo škodě na majetku. Přes všechna varování každý rok dochází ke zraněním osob a někdy dokonce i k úmrtí. Nemuselo by k tomu docházet, pokud by byly respektovány výše uvedené rady pro bezpečnou manipulaci s pyrotechnikou. U mnoha případů zranění však sehrává svoji negativní roli alkohol. Samostatnou kapitolou jsou zranění a škody na majetku, které jdou na vrub domácím kutilům „pyrotechnikům“. Tyto jejich výrobky jsou zcela mimo zákon a vůbec by neměly spatřit světlo světa, protože často jsou nestabilní a velmi nebezpečné.


V případě použití pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní smrt jiné osoby, se může dopustit trestného činu usmrcení z nedbalosti (§ 143 trestního zákona), v případě zranění jiné osoby, trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákona) nebo ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákona). Obdobně při vzniku škody na majetku způsobené odpálením pyrotechnického výrobku se může osoba dopustit trestného činu poškození cizí věci dle § 228 trestního zákona.


Použitím pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní ohrožení života a zdraví osob nebo nebezpečí vzniku škody na majetku (např. odpálením pyrotechnického výrobku na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti jiných osob) se může dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 trestního zákona.


Je důležité si také uvědomit, že ve všech výše uvedených případech jste odpovědní nejen z hlediska trestněprávního, ale též z hlediska občanskoprávního, kdy poškozeným vůči pachatelům vzniká nárok na náhradu škody, která se může pohybovat v řádu milionů korun!


Policie České republiky proto občanům doporučuje používat pouze schválené výrobky, pozorně si přečíst návod k použití, dodržovat zásady pro bezpečnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou a činit všechna potřebná opatření, k tomu, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku. Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit, i když sami zůstanete bez úhony!