Aktualizace: Zákaz a omezení hromadných akcí

24. September 2020, 10:20 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

S účinností ode dne 24. září 2020 od 0:00 hod. do 7. října 2020 od 23:59 hod. se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se 

1) zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb;  do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků . 


2) zakazují hromadné akce podle bodu 1, s výjimkou akcí podle písm. a) a b) (voz. příloha Mimořádné opatření), výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech staveb, , nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; v případě hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,


3) omezují hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, tak, že jejich účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení.


https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-24-9-2020-do-7-10-2020/