Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

11. March 2020, 06:55 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:


Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Více naleznete v příloze tohoto příspěvku.