Aktualizováno - CO BY MĚLI VĚDĚT VŠICHNI MAJITELÉ A PRŮVODCI PSŮ

12. February 2021, 08:27 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Za psa musíte každý rok zaplatit poplatek 

Povinnost zaplatit poplatek za psa ukládá obecně závazná vyhláška Města Kralupy nad Vltavou (dále jen OZV) č. 4/2019 o místních poplatcích. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území Města Kralupy nad Vltavou trvalý pobyt nebo sídlo. Více informací o těchto poplatcích a dalších povinnostech stanovených OZV naleznete zde: https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/jak-co-vyridit/poplatky-ze-psu/ 


Volné pobíhání psů je povoleno jen na některých místech 

Volné pobíhání psů upravuje OZV č. 2/2020, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Na místech označených jako „MÍSTA PRO VOLNÝ POHYB PSŮ“ je možno nechat volně pohybovat psy a jiná zvířata pouze pod neustálým dohledem nebo přímým vlivem odpovědné osoby tak, aby v případě jakéhokoli nebezpečí či ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, mohl být pes nebo jiné zvíře odpovědnou osobou přivoláno a bezpečnost osob a majetku zajištěna. Odpovědnou osobou se rozumí osoba, která má ve vlastnictví nebo v péči psa či jiné zvíře. Místa určená pro volný pohyb psů jsou uvedena v příloze OZV: https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/ 


Majitel psa má povinnost učinit účinná opatření proti úniku psa 

Pokud psa pouštíte na soukromý pozemek, musíte tento pozemek zabezpečit tak, aby z něj pes nemohl utíkat. V případě, že psa převážíte ve vozidle, jste povinni psa zajistit tak, aby z vozidla za žádných okolností neunikl. V opačném případě se dopouštíte přestupku podle § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 


Povinnost označení psa čipem

Podle § 4 odst. 7 veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. je chovatel, který chová psa, povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.


Po svém psu musíte uklidit 

Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby pes či jiné zvíře neznečišťovalo veřejné prostranství, popřípadě je povinna si sama zajistit odstranění znečištění. Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Město Kralupy nad Vltavou v tomto „pejskařům“ vychází vstříc a vynakládá nemalé prostředky na umístění odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy. Pokud se přesto dostanete do situace, že tento papírový sáček nemáte k dispozici, můžete použít jakýkoli jiný papírový nebo igelitový sáček, který máte při sobě. 


V případě zjištění výše uvedených přestupků mohou strážníci MP udělit pokutu příkazem na místě až do výše 10 000,- Kč. Ve správním řízení potom může pokuta dosáhnout až několikanásobku této částky. U znečištění veřejného prostranství je to až 20 000,- Kč, při porušení OZV a úniku psa až do výše 100 000,- Kč. Za neoznačení psa čipem může krajská veterinární správa uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.