Oslavy nového roku a zábavná pyrotechnika

17. December 2018, 09:08 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Dodržujte uvedená doporučení !


Blížíse konec roku a s tím spojené oslavy příchodu roku nového.Silvestrovskou oslavu si již těžko představíme bez zábavnépyrotechniky. V obchodech a stáncích je každoročně kupujícímnabízeno nepřeberné množství různých druhů tohoto zboží.Každá osoba starší 15 let, která má zájem, si může vybrattuto zábavnou pyrotechniku dle svých požadavků na efekty, afinanční částku, kterou je ochotna na ni vynaložit. Zábavnápyrotechnika se dělí do čtyř kategorií:


 • kategorie 1 -patří sem velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobámstarším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost odhořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr, patřísem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít uvnitřobytných budov.
 • kategorie 2 -jsou zde zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobámstarším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití.
 • kategorie 3 -patří sem výrobky, představující středně velké nebezpečí.Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činízpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouzepro venkovní použití.
 • kategorie 4 –patří sem výrobky, představující velké nebezpečí. Používatje mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti odČeského báňského úřadu.

Důležitýmpravidlem pro nákup zábavné pyrotechniky je, kde toto zbožínakoupíte. Nejlepší je nakoupit ji v kamenných obchodech nebo vestáncích umístěných v nákupních střediscích. Pouličnístánky dostatečně nezaručují, že zakoupené zboží nebudezvlhlé. Venkovní vlhkost negativně působí na správnou funkčnosta bezpečnost těchto výrobků. V lepším případě způsobujejejich selhání a v horším případě jejich nenadálou destrukci.Každý takovýto výrobek musí být opatřen českým návodem kpoužití, značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní astřeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti a též značkou CE(Conformité Européenne) s uvedenou kategorií nebezpečnosti. Pokudtakto označen výrobek není, je lépe jej nekupovat.


Zábavnoupyrotechniku je třeba také odpálit, a proto uvádíme několikzásadních rad k bezpečné manipulaci:


 • výrobekzabezpečte před dětmi, před použitím si vždy řádněpřečtěte celý návod k použití
 • výmetnici, zekteré se odpalují petardy, upevněte na rovnou podložku, abynemohlo dojít k jejímu vychýlení nebo převrácení, vždy sizkontrolujte, že odpalujete do volného prostoru a nic nad váminení (balkon, strom, el. vedení apod.)
 • žádnývýrobek, zejména 2. a 3. kategorie, není určen k odpalování „zruky“,
 • dodržujtebezpečnou vzdálenost od lidí, hořlavých látek, automobilůapod.
 • nikdy senenahýbejte nad ústí výmetnice
 • zápalnicizapalujte pouze tehdy, pokud jsou další lidé v bezpečnévzdálenosti
 • po zapálenízápalnice odstupte do bezpečné vzdálenosti nejméně však 8metrů
 • v případěselhání výrobku k němu hned nechoďte, vyčkejte alespoň 10minut, může dojít ke zpožděnému odpálení, pokud nevybuchne,nechte jej rozmočit   ve vodě
 • i když výrobkudůvěřujete, mějte před ním respekt

Dodrženímrad pro bezpečné používání a manipulaci se zábavnípyrotechnikou předejdete mnoha problémům. Mějte na paměti, žepři použití zábavné pyrotechniky může dojít ke zranění osobnebo škodě na majetku. Přes všechna varování každý rokdochází ke zraněním osob a někdy dokonce i k úmrtí. Nemuseloby k tomu docházet, pokud by byly respektovány výše uvedené radypro bezpečnou manipulaci s pyrotechnikou. U mnoha případů zraněnívšak sehrává svoji negativní roli alkohol. Samostatnou kapitoloujsou zranění a škody na majetku, které jdou na vrub domácímkutilům „pyrotechnikům“. Tyto jejich výrobky jsou zcela mimozákon a vůbec by neměly spatřit světlo světa, protože častojsou nestabilní a velmi nebezpečné.


PolicieČeské republiky proto občanům doporučuje používat pouzeschválené výrobky, pozorně si přečíst návod k použití,dodržovat zásady pro bezpečnou manipulaci se zábavnípyrotechnikou a činit všechna potřebná opatření, k tomu, abynedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku.


Cílemčlánku není odrazovat od používání zábavné pyrotechniky, alepřipomenout zásady správného používání a manipulace s těmitovýrobky.