Nález injekční stříkačky oznamte na linku 156

1. November 2018, 13:56 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Městská policie plní úlohu strážce veřejného pořádku a jejím cílem je zajištění klidu a bezpečí občanů v co nejvyšší možné míře.

Jednou z důležitých činností Městské policie Kralupy nad Vltavou je mimo jiné i odstraňování použitých injekčních stříkaček, které jsou nalezeny při kontrolní činnosti strážníků, nebo na základě oznámení občanů. Ke sběru a následné ekologické likvidaci tohoto potencionálně infekčního materiálu jsou strážníci náležitě technicky vybavení a řádně proškoleni, jelikož tyto nálezy spadají do kategorie biologického nebezpečí a mohou mít závažný a trvalý dopad na zdraví jedince, ale i skupiny obyvatel.

Na nebezpečí spojené s nálezem injekční stříkačky upozorňuje Městská policie Kralupy dlouhodobě také i při preventivních akcích, či besedách s žáky a to napříč celým edukačním procesem počínaje mateřskou školou.

Paradoxně se tak bohužel mnohdy stává, že i naopak dospělí nevědí, jak by se měli v takové situaci správně zachovat.

V případě, že injekční stříkačku naleznete, měli byste tuto událost oznámit městské policii prostřednictvím bezplatné linky 156. Nálezu se v žádném případě nedotýkejte, nezkoumejte obsah, ale také se jej nesnažte odložit do kontejnerů nebo kanalizačních vpustí, protože pak nebezpečí nezaniká, jen se přesouvá jinam, byť je tak činěno v dobré víře. Je zapotřebí zabránit kontaktu s nálezem dalším osobám.

Naopak je velmi vhodné, aby nálezce setrval na místě a hlídce ukázal místo nálezu. Velmi tak strážníkům pomůžete s přesnou lokalizací, což nemusí být zejména v travnatém porostu až tak jednoduché. Stává, že oznamovatel nemůže setrvat na místě do příjezdu hlídky. V takovém případě je velmi důležité podrobně popsat místo nálezu např. ulice, nejbližší číslo popisné, ale také i bližším určením (u stromu, lampy atd.).  Velkou pomocí je místo nálezu viditelně označit, např. přikrýt kartónem, klacíkem a na nález ústně upozornit osoby v blízkém okolí.

 

Městská policie eviduje ve svém informačním systému počet nalezených injekčních stříkaček a místa, na kterých tyto injekční stříkačky nalezeny. V případě, že se na jednom místě vyskytuje více takových nálezů, nebo dochází k pravidelné recidivě, informuje o této skutečnosti PČR a organizaci Semiramis, která je v našem městě angažována v protidrogové oblasti. V letošním roce k 18. 10. 2018 eviduje městská policie 76 kusů sesbíraných injekčních stříkaček.