Content of this page is not available in selected language (en).

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní místa: asistent
prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou na dobu určitou (3 roky).


- místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou.

Požadavky:

-       vzdělání: minimálně ukončené základní vzdělání, vyšší vzdělání výhodou,

-       státní občanství ČR,

-       plnoletost,

-       způsobilost k právním úkonům,

-       bezúhonnost,

-       znalost města Kralupy nad Vltavou,

-       fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost,

-       spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost,

-       důstojné vystupování, empatie,

-       dobré komunikační dovednosti.

Nástup: od 01.05.2019.

Platové zařazení: platová třída 4, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění,
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).

Lhůta pro podání přihlášek: do 22.03.2019, 12:00 hod.

Místo a způsob podání přihlášek:

-       osobně na Městskou policii Kralupy nad Vltavou

-       písemně na adresu: Městská policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova 991, 278 01
Kralupy nad Vltavou.

Přihlášky adresujte k rukám ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou a uzavřenou
obálku označte nápisem: „ Výběrové řízení na asistenta prevence kriminality - NEOTVÍRAT".
V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku
podáváte přímo osobně!

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Přihláška musí obsahovat:

1)      jméno, příjmení a titul uchazeče,

2)       datum a místo narození,

3)       státní příslušnost,

4)       místo trvalého pobytu,

5)       číslo občanského průkazu,

6)       datum a podpis.K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:

1)    profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce),

2)      výpis z evidence Rejstříku trestů - ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),

3)      ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt.
V případě dotazů kontaktujte manažera prevence kriminality Mgr. Nikolu Horákovou, na
mobilním tel. +420 777 798 401 nebo e-mailu: nikola.horakova@mestokralupy.cz.


Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 22.03.2019, výběrová komise posoudí, zda
uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve vybrané uchazeče k osobnímu pohovoru.
V případě, že nebude přihlášený uchazeč splňovat předepsané požadavky, výběrová komise
tohoto uchazeče z výběrového řízení vyřadí.

Osobní pohovor s vybranými uchazeči proběhne dne 28.03.2019 v budově městského úřadu
města Kralupy nad Vltavou. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku
výběrového řízení.


Město Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízeni zrušit.