Content of this page is not available in selected language (en).

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: asistent prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou na dobu určitou.


- místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou.


Požadavky: 

- vzdělání: minimálně ukončené základní vzdělání, vyšší vzdělání výhodou, 

- státní občanství ČR, 

- plnoletost, 

- způsobilost k právním úkonům,

- bezúhonnost,

- znalost města Kralupy nad Vltavou, 

- fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost, 

- spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, 

- důstojné vystupování, empatie, 

- dobré komunikační dovednosti


Nástup: ihned, popř. dle dohody.


Platové zařazení: platová třída 4, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)


Lhůta pro podání přihlášek: do 29.05.2020, 12:00 hod.  


Místo a způsob podání přihlášek: 

- osobně na Městskou policii Kralupy nad Vltavou 

- písemně na adresu: Městská policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

Přihlášky adresujte k rukám ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou a uzavřenou obálku označte nápisem: „Výběrové řízení na asistenta prevence kriminality - NEOTVÍRAT". V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo osobně!  


Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 


Přihláška musí obsahovat: 

1) jméno, příjmení a titul uchazeče, 

2) datum a místo narození, 

3) státní příslušnost, 

4) místo trvalého pobytu, 

5) číslo občanského průkazu, 

6) datum a podpis.  


K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady: 

1) profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce), 

2) výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii), 

3) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 


Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. V případě dotazů kontaktujte manažera prevence kriminality Mgr. Nikolu Horákovou, na mobilním tel. +420 777 798 401 nebo e-mailu: nikola.horakova@mestokralupy.cz.


Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 29.05.2020, výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve vybrané uchazeče k osobnímu pohovoru. V případě, že nebude přihlášený uchazeč splňovat předepsané požadavky, výběrová komise tohoto uchazeče z výběrového řízení vyřadí. Osobní pohovor s vybranými uchazeči proběhne dne 03.06.2020. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku výběrového řízení.


 V Kralupech nad Vltavou 07.04.2020, prodlouženo dne 21.04.2020


Město Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.  


https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/uredni-deska/8974