Výběrové řízení na pozici strážníka

3. listopadu 2017, 10:42 Novinky

Výběrové řízení na pozici strážníka

ggVýběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Kralupy nad Vltavou

 

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

 

strážník Městské policie Kralupy nad Vltavou.

 

Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

 

Požadavky: 

-           -    osoba starší 18 let, 

-           -    státní občan České republiky, 

-           -    bezúhonnost,

-           -    spolehlivost,

-           -    zdravotní způsobilost,

-           -    vzdělání: ukončená SŠ s maturitou, 

-           -    dobrá fyzická kondice,

-           -    odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita,

-           -    řidičské oprávnění skupiny ,,B,"

-           -    znalost práce na PC – uživatelská úroveň. 

 

Nabízíme: 

-           -    stabilní zaměstnání a pravidelný měsíční příjem,

-           -    práci v kvalitním zázemí a péči o odborné zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 

-           -    mimořádné finanční odměňování za dobré pracovní výsledky,

-           -    možnost získání služebního bytu,

-           -    vstup zdarma do plaveckého bazénu a dalších sportovních zařízení, 

-           -    bezplatné očkování proti Hepatitidě typu A, B a klíšťové encefalitidě, 

-           -    příspěvek na stravování ve formě stravenek Gastro Pass,

-           -    příspěvek na dovolenou, relaxaci, kulturu a sport ve formě poukázek Flexi pass,

-           -    příspěvek na nákup zdravotnických potřeb ve formě poukázek Vital Pass,

-           -    příspěvek na penzijní připojištění až 500,- Kč měsíčně,

-           -    možnost celoročního využití rekreačního zařízení.

 

Platové podmínky: Do doby získání „osvědčení“ (zpravidla první 2 měsíce) pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 6. platové třídě. Po zařazení do přímého výkonu služby je strážník zařazen do 7. platové třídy a jeho základní hrubý plat je stanoven dle započitatelné praxe, funkčního zařazení, určené výše zvláštního příplatku (tzv. „rizikového), určeného režimu práce (příplatek za směnný provoz) a osobního ohodnocení v rozpětí od 24 940 Kč do 32 370 Kč. V souladu se zákoníkem práce navíc poskytujeme příplatky za práci ve svátek (100%), za noční práci (20%), za práci o víkendech (25%) a plat nebo náhradní volno za práci přesčas.


Nástup: 

-           -    dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, nebo  

-           -    od 1. 10. 2018 v případě, že uchazeč platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka nevlastní. V takovém případě absolvuje                               strážník- čekatel první dva měsíce teoretickou přípravu a služební výcvik v útvaru vzdělávání MP.

Pracovní poměr je při nástupu sjednán na dobu určitou na 1 rok (s možností prodloužení na dobu neurčitou), se zkušební dobou 3 měsíce. 


Lhůta pro podání přihlášek: do 12:00 hod., dne 10. 9. 2018.  


Přihláška musí obsahovat: 

1)          -  jméno, příjmení a titul uchazeče,

2)         -  datum a místo narození 

3)         -  státní příslušnost 

4)         -  místo trvalého pobytu, popř. korespondenční adresu, je-li odlišná 

5)         -  číslo občanského průkazu 

6)         -  datum a podpis 

 

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady: 

1)          -   motivační dopis,

2)         -   profesní životopis (časový sled a druh vykonávané práce),

3)         -   výpis z evidence Rejstříku trestů - originál ne starší 3 měsíců,

4)         -   čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu ust. § 4a odst. 1 písm. b), c) zákona č. 553/1991 Sb.; o obecní policii s odkazem na ust. § 4a odst. 2              zákona č. 553/1991 Sb.; o obecní policii, které nesmí být starší 3 měsíců,

5)         -   čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii s odkazem na ust. § 4b odst. 2, 4 zák. č.                    553/1991 Sb.; o obecní policii, které nesmí být starší 3 měsíců,

6)         -   ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

7)         -   prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 sb., o zdr. způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a                strážníka obecní policie,

8)         -   ověřenou kopii platného osvědčení MVČR pro výkon povolání strážníka, pokud takové osvědčení uchazeč vlastní.

 

Místo a způsob podání přihlášek: 

Osobně na Městskou policii Kralupy nad Vltavou, nebo písemně na adresu: Městská policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Přihlášky adresujte k rukám ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou a uzavřenou obálku označte nápisem:  „Výběrové řízení na strážníka Městské policie Kralupy nad Vltavou - NEOTVÍRAT".  V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo osobně! Přihlášku nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.


Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. V případě dotazů kontaktujte ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislava Vovse na tel. 315 726 197, nebo na emailu: ladislav.voves@mestokralupy.cz.

 

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 10. 9. 2018, výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve je k pohovoru. V případě, že nebude přihlášený uchazeč splňovat předepsané podmínky, výběrová komise ho z výběrového řízení vyřadí. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku výběrového řízení.  

 

Město Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit.